Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL1  DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: P-Focused, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64022706 en gevestigd te Tilburg.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie P-Focused werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
1.3 Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en P-Focused ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
1.4 Product:  Fotografisch werk (gemanipuleerd of niet), videografisch werk (gemanipuleerd of niet), ontwerpen, teksten of combinaties van eerder vernoemde werken, die ten gunste van opdrachtgever worden vervaardigd.
1.5 Abonnement: overeenkomst voor onbepaalde tijd
1.6 Workshop: Cursus waarin in groepen aan bepaalde opdrachten wordt gewerkt. Deze opdrachten vertalen theorie naar de praktijk.
1.7 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2  TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen P-Focused en een wederpartij. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door P-Focused uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor P-Focused voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

ARTIKEL 3  OFFERTES

3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes die binnen de termijn van 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod herroepen worden door P-Focused, verplichten niet tot levering van (een deel van) de in de herroepen offerte omschreven prestatie tegen een proportionele prijs.
3.2. De geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Met voorbehoud van prijswijzigingen en foutief vermelde bedragen.
3.3 P-Focused stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. P-Focused bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief (of halve dagprijs) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
3.4 De ondertekening van de offerte door de opdrachtgever geldt als goedkeuring van de offerte. Aanvaarding kan eveneens per e-mail geschieden.
3.5 Opdrachtgever is altijd gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en uren tot en met datum van de annulering aan de zijde van P-Focused en de door haar ingeschakelde derden.
3.6 Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.
3.7 Is het bedrag van de geaccepteerde offerte meer dan € 1000,- (zegge duizend euro), wordt er een aanbetaling van 10% van dit offertebedrag in rekening gebracht. Voor deze betaling geldt dezelfde betaaltermijn als vermeld in artikel 13.1.

ARTIKEL 4  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 P-Focused zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
4.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door P-Focused vastgesteld.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan P-Focused aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P-Focused worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan P-Focused zijn verstrekt, heeft deze laatstgenoemde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan P-Focused de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Indien P-Focused en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen, dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, materialen, informatie en/of maten aan P-Focused heeft verstrekt.
4.6 Indien P-Focused in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan P-Focused.
4.7 Hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, geldt ook ten opzichte van derden die door P-Focused betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 5  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. P-Focused zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal P-Focused de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal P-Focused daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 6  OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

6.1 Wanneer er een overeenkomst voor onbepaalde tijd (abonnement) wordt aangegaan, gelden onderstaande aanvullende bepalingen.
6.2 De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gedurende de opzegtermijn blijven lopende afspraken en verplichtingen van kracht. Het honorarium van P-Focused zal tijdens de opzegtermijn per maand ten minste bedragen 1/12 deel van het honorarium dat P-Focused gedurende het voorafgaande kalenderjaar aan opdrachtgever heeft gedeclareerd.
6.3 P-Focused factureert steeds periodiek, hetzij per maand hetzij per kwartaal, de overeengekomen abonnementskosten.
6.4 P-Focused is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

ARTIKEL 7  ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 De vorderingen van P-Focused op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a.Wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan P-Focused ter kennis gekomen omstandigheden op goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien P-Focused de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

7.2 In de genoemde gevallen is P-Focused bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van P-Focused schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 8  INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

8.1 Op alle producten van P-Focused rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, (digitaal) gereproduceerd of bewerkt worden zonder nadrukkelijke toestemming van P-Focused.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht van overdracht van het voor de overeenkomst geproduceerd origineel beeldmateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de beeldopnamen blijft in ieder geval berusten bij P-Focused.
8.3 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de in opdracht vervaardigde producten, dan het van tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
8.4 Indien toestemming  tot gebruik  van een fotografisch en/of videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruikelijk bij  elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van P-Focused. Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
8.5 Elk gebruik van een door P-Focused geproduceerd werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van P-Focused. Bij inbreuk komt P-Focused, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij P-Focused gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
8.6 Geen enkel gebruik van de in opdracht vervaardigde producten, op welke wijze dan ook, is toegestaan zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiend uit welke overeenkomst met P-Focused dan ook.
8.7 De wederpartij of elke derde die een fotografisch en/of videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. P-Focused is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. Opdrachtgever garandeert dat P-Focused door uitvoering van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden.
8.8 P-Focused is gerechtigd de voor de opdracht vervaardigde producten te signeren.
8.9 P-Focused houdt altijd het recht de voor de opdracht vervaardigde producten te gebruiken ter eigen promotie, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9  MUZIEKRECHTEN EN VOICE-OVER

9.1 Bij videografisch werk kan P-Focused gebruik maken van zogenaamde stockmuziek, waarbij de rechten van tevoren aan de producent of uitgeverij zijn afgedragen. De klant mag gebruik maken van deze muziek op de manier waarop deze in de productie is verwerkt. Elke andere vorm van gebruik is niet toegestaan.
9.2 Indien er bij een product gebruik gemaakt wordt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen mogen deze niet in andere vorm worden getoond/weergegeven dan zoals verwerkt in het videografisch werk.

ARTIKEL 10  AANSPRAKELIJKHEID

10.1 P-Focused kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  2. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
  3. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven of materialen;
  4. het niet of niet volledig bereiken van het door opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
  5. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever moeten worden gebruikt, dan wel voor betaling van hun facturen.

10.2 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie, is beperkt tot het bedrag waarvoor P-Focused volgens haar aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart P-Focused voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10.4 P-Focused is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 11  VERTROUWELIJKHEID

11.1 P-Focused is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden.
11.2 P-Focused zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
11.3 De opdrachtgever zal zonder toestemming van P-Focused geen mededelingen doen over de aanpak van P-Focused haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

ARTIKEL 12  OVERMACHT

12.1 In geval P-Focused door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
12.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: ziekte, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij P-Focused hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 13  BETALING EN INCASSOKOSTEN

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uitsluitend via bank. Na het verstrijken van deze termijn, is de wederpartij in verzuim, en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%.
13.2 De wederpartij verricht de aan P-Focused verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan P-Focused heeft verstrekt.
13.3 Is de wederpartij in verzuim, of schiet hij op andere wijze in het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op het auteursrecht inbegrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan P-Focused te worden medegedeeld. P-Focused heeft het recht, binnen redelijke termijn alsnog goed werk, in overeenstemming met de voor P-Focused gebruikelijke kwaliteit, voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en P-Focused is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.